NH-pop live!

Nieuws

Geen editie NH-POP live 2014

Helaas moeten wij u berichten dat het niet gelukt is om de financiering voor het project volledig dekkend te krijgen.
Nadat de provinciale subsidie door bezuinigingen werd stopgezet hebben een groot aantal Noord-Hollandse gemeenten een subsidie beschikbaar gesteld voor de editie 2013-2014. Ook een aantal  culturele fondsen heeft een bijdrage gedaan. Daarnaast hebben wij ons eigen batig saldo van ingezet en de kosten nog gereduceerd.
Desondanks resteerde er nog een dekkingstekort van €13.000.

Het bestuur van Stichting NHPOP heeft na rijp beraad besloten om de editie van NH-POP Live 2013-2014 te annuleren:
Nog meer bezuinigen op het project zou de kwaliteit zodanig aantasten dat we daarvoor geen inhoudelijke verantwoording meer kunnen nemen.
Veel gemeenten hebben aangegeven dat de bijdrage eenmalig is waardoor volgende edities vrijwel onmogelijk gerealiseerd kunnen worden.
De provincie Noord Holland heeft ons duidelijk gemaakt ook in de toekomst geen middelen ter beschikking te willen stellen.
De meewerkende poppodia hebben ook te maken met gemeentelijke bezuinigen waardoor zij nauwelijks nog speelruimte hebben om nieuw en (nog) onbekend talent te programmeren. De innovatieve taak van poppodia en daarmee de diversiteit van het gepresenteerde, staat meer dan ooit onder druk.
Stichting NHPOP heeft als belangrijkste doel het versterken van de popinfrastructuur in Noord-Holland. Daarom hebben we ervoor gekozen om onze beperkte eigen middelen in te zetten voor een gedegen onderzoek naar de actuele situatie van die infrastructuur. Waar zijn door alle bezuinigingen knelpunten ontstaan? Wat zijn de kansen en bedreigingen voor de periode 2014-2018? En waar zijn lokale en regionale samenwerkingsverbanden mogelijk voor het behoud van talentontwikkeling? Met name door in te zetten op dit laatste aandachtspunt hopen wij te bereiken, dat al hetgeen er de afgelopen jaren is opgebouwd op het gebied van talentcoaching in de provincie, niet verloren gaat.

Graag willen we u allemaal danken voor uw steun in de afgelopen jaren. Wij hopen ook in de toekomst een beroep op u te kunnen doen voor de ondersteuning van kwalitatieve en innovatieve initiatieven.